Projektledning och byggledning i Södermanland

Jag kan hjälpa dig med:

Använd länkarna nedan för att navigera dig till mer information om mina tjänster.

Projektering
Byggnadsvård & byggnadsvårdsprogram
Ritningsarbeten - bygglovsansökan
Rivningsplaner
Bygglov & bygganmälan
Kontrollansvarig vid byggnationer i Nyköping & mellansverige
Kontrollplan & kontrollansvarig enligt PBL
Projekt-, byggledning & byggadministration
Entreprenadbesiktningar

Kontrollansvarig Nyköping
Renoveringsförslag Taxinge
Totalrenovering Stigtomta
Takrenovering Bokbindaren
Nybyggnad Vattenklövern
Bulleråtgärder Eskilstuna
Nybyggnad av bostäder Brandholmen
Entreprenad Ridhus
Kontroll våtrum Österby
Om- & Tillbyggnad Hamnmagasinet

Projektering

Projekteringen inleds med behovsanalys för att klarlägga förutsättningar och riktlinjer för det behov som byggprojektet uppvisar. Omfattningen av handlingar för anbudsupphandling och egen regi arbete klarläggs i projektet. Handlingar som vanligtvis krävs för en säker upphandling är; administrativa föreskrifter, beskrivningar med tillhörande ritningar.

Tillbaka till toppen av sidan.

Byggnadsvård och byggnadsvårdsprogram

Vårdprogram för så kallade kulturbyggnader inleds med inventering av byggnaden - anläggningen med karaktärisering av byggnaden och åtföljs av en beskrivning - vårdplan utgående från genomförd inventering med en åtgärdsprioritering. Programskrivningens omfattning och inriktning bestäms efter genomförd inventering och därvid konstaterat vårdbehov.

Tillbaka till toppen av sidan.

Ritningsarbeten - bygglovsansökan

Vid bygglovansökan krävs enligt Plan och Bygglagen - PBL - fackmannamässigt upprättade byggritningar; planlösningar, fasader och sektioner. Bygglovansökan kräver en noggrann genomgång av projektbehov och förutsättningar för en korrekt ansökan. Felaktigheter i ansökan kan förorsaka väsentliga extrakostnader i såväl bygglovansökan som vid anbudsinfordran gällande den sökta åtgärden via entreprenör/entreprenad.

Tillbaka till toppen av sidan.

Rivningsplaner

PBL kräver att byggherren upprättar rivningsplaner för byggnader som ska rivas och ge plats åt nya byggnader eller om åtgärden innebär ombyggnad av befintlig byggnad. Rivningsplan upprättas efter gällande PBL-krav och praxis vid sanering och eller rivning av befintliga byggnader.

Tillbaka till toppen av sidan.

Bygglov och bygganmälan

Bygglov krävs enligt PBL 9 kap för; nybyggnad, tillbyggnad och ändringar som leder till väsentligt annat ändamål. Lovpliktigt är också exteriör förändring exp. byte av färgkulör, fasadbeklädnad och taktäckning. En tidig tolkning av gällande detaljplan är en väsentlig del i bygglovansökan.

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla; ritningar, beskrivningar och nödvändiga uppgifter om projektets omfattning och utformning med hänsyn till bl.a. omgivningspåverkan. Byggherren ska vid bygglovansökan också ange kontrollansvarig enligt PBL.

Tillbaka till toppen av sidan.

Kontrollansvarig vid byggnationer i Nyköping & mellansverige

Fastighetskonsult M Ledel AB verkar oberoende från byggmarknadens övriga aktörer – arkitekter, projekterande konsulter, entreprenörer och leverantörer vilket är viktigt för mig som beställarombud. Som ombud kan företaget erbjuda heltäckande byggkonsultation. Kunden väljer utifrån egen kompetens och behov av de tjänster som företaget kan erbjuda.

Önskas enstaka tjänster såsom KA kontrollansvarig enligt Plan och Bygglagen PBL eller byggadministration såsom Projekt- och byggledning är det helt möjligt eller någon annan tjänst inom mitt kompetensområde.

Mitt mål är att ge mina uppdragsgivare en objektiv och optimal konsultmedverkan från behovsanalys till färdig byggnad vilket gäller såväl arkitektur som byggnadsteknik och installationer. Något att ha i minnet nästa gång du ska välja Din konsultmedverkan eller beställarombud.

Tillbaka till toppen av sidan.

Kontrollplan och Kontrollansvarig enligt Plan- & Bygglagen

Byggherren ska enligt PBL se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs dels i enlighet med de krav som gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är lov- och anmälningspliktig ska byggherren se till att den kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet. Kontrollplanen ska bl.a. innehålla uppgifter om vilka kontroller som ska utföras och av vem samt vilka intyg som ska lämnas till byggnadsnämnden.

Byggherren utser och anmäler till byggnadsnämnden i samband med bygglovansökan förslag till kontrollansvarig för åtgärden enligt bestämmelser i denna lag PBL 10:9 §. Kontrollansvarig ska enligt lagen ha en oberoende ställning till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.

Som kontrollansvarig enligt PBL kan den som har de kunskaper, erfarenheter och lämplighet som behövs för uppgifter och som kan styrka detta med ett bevis om certifiering. Fastighetskonsult M Ledel AB – Magnus Ledel är certifierad av SITAC med riksbehörighet K med nu gällande certifiering intill juli 2017 varefter omcertifiering ska ske för de kommande fem åren.

Tillbaka till toppen av sidan.

Projekt-, byggledning och byggadministration

Projekt- och byggledning ingår som två viktiga styrmedel i byggprocessen och innehåller såväl administrativa åtgärder som kontroll och styrning av projektet. Några huvuddelar som ingår i ledningen kan sägas utgå från följande huvudgrupper:

• Myndighetskontakter
• Projektering och projekteringsstyrning
• Byggadministration
• Byggledning och kontroll
• Besiktning

Byggherrens erfarenheter och behov av tjänsten projekt- och byggledning av det som ska utföras bestämmer vilken eller vilka tjänster som efterfrågas. Byggherren väljer själv nivå och omfattning av tjänster som åtgärden - projektet kräver för att nå uppställda resultatmål.

Tillbaka till toppen av sidan.

Entreprenadbesiktningar

Entreprenadbesiktningen regleras av byggbranschens allmänna bestämmelser såsom ABS 05, AB 04 och ABT 06. Besiktningen ska bl.a. undersöka om en entreprenad - beställning utförts enligt gällande handlingar och därmed uppfyller kontraktsenliga fordringar.

Enligt allmänna bestämmelser ska besiktningen utföras av lämpad person. Fastighetskonsult M Ledel AB har bred erfarenhet och utbildning inom entreprenad- och besiktningsrätt och utför olika typer av besiktningar exp.; slutbesiktningar, efterbesiktningar, garantibesiktningar och underhållsbesiktningar m.m.

Tillbaka till toppen av sidan.